Der indkaldes hermed til generalforsamling i klubben

Den 6. marts kl. 19.00 

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter (I kan finde klubbens vedtægter her: http://www.aabenraakarateklub.dk/bestyrelse/)

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse.
På valg er Anders Thrane og Carsten L. Christensen som begge modtager genvalg, og Anja Cornet Hansen som ikke ønsker at genopstille

7. Valg af revisor(er)

8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet/vedtaget på generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 1 uge før. (aabenraakarate@gmail.com)

Stemmeberettigede er kun klubbens aktive og passive medlemmer. (Forældre er velkommen til at deltage)

Deltag og vær med til at præge din klub.

Så HUSK at sætte kryds i kalenderen.

Osu
Bestyrelsen